پلانەکان نرخ گێگابایت ماوە
چۆنی 6 مانگی 243,000 دینار 270 گێگابایت 6 مانگ
چۆنی 12 مانگی 459,000 دینار 540 گێگابایت 12 مانگ
سوپاس 6 مانگی 175,500 دینار 210 گێگابایت 6 مانگ
سوپاس 12 مانگی 331,500 دینار 420 گێگابایت 12 مانگ